Fuck Yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah, fuck yeah
Time to blow up, fuck yeah
Shut this shit down, fuck yeah
Go home no way, fuck yeah

Rock me rock you, fuck yeah
Rock everywhere, fuck yeah
Fast times fast days, fuck yeah
Come on come on, fuck yeah

Now now now now, fuck yeah
Live fast die old, fuck yeah
Fuck that stay bold, fuck yeah
Don't sleep not dead, fuck yeah

Win win win win, fuck yeah
Go go go go, fuck yeah
Never grow up, fuck yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, fuck yeah